Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DREWNOFH.NET

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy „drewnofh.net”, zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem www.drewnofh.net, prowadzony jest przez Firmę Handlową „DREWNO” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 725-001-16-69, REGON 470079457, która jest Właścicielem Sklepu lub Sprzedającym.
 2. Nazwa oraz treści Sklepu podlegają ochronie prawnej.
 3. Sprzedaż w Sklepie drewnofh.net odbywa się przez Internet.
 4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

- Klient - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument) oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu w sklepie internetowym drewnofh.net;

- Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

- Regulamin - niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030);

- Sprzedający – Właściciel Sklepu,

- Towar lub Towary – rzeczy ruchome wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu;

- Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 – dalej Kodeks cywilny), zawierana pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

- Wartość przedmiotu Zamówienia – suma wartości zamówionych towarów oraz koszt dostawy (wysyłki) zamówionego towaru;

- Zamówienie – procedura prowadząca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Każdy Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz normami społecznymi i obyczajowymi obowiązującymi w Internecie. Ponadto Klient zobowiązuje się do niewprowadzania w formularzu zamówienia treści o charakterze bezprawnym.
 3. Informacje o Towarach z ujawnionym zdjęciem zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie są  wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a ponadto nie naruszają autorskich praw majątkowych.
 5. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać Towary wolne od wad.
 6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Towarów znajdujących się w Sklepie.
 7. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007, Nr 171, poz. 1206).
 8. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronach informacje o sprzedaży Towarów były aktualne.
 9. Jeżeli zamówione Towary nie będą dostępne, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub drogą mailową w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wskazania przez Klienta numeru telefonicznego albo adresu poczty elektronicznej.
 10. Sklep realizuje tylko te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 12. Warunki techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep: (1) komputer, laptop, urządzenie mobilne lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zalecana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: ………. ; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

 

§ 2 Składanie zamówień

 1. Zamówienia składane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 3. Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sklepu i poprawnie poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który zamówiony towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail oraz otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia. W przypadku nieotrzymania automatycznej odpowiedzi należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
 4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą otrzymania odpowiedzi ze Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 6. W ramach zawartej umowy Sprzdający jest zobowiązany dostarczyć wybrane Towary, a Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny oraz kosztów dostawy.
 7. Podanie powyższych danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne w realizacji Zamówienia.
 8. W przypadku wątpliwości co do kompletności lub poprawności podanych przez Klienta danych Sprzedający podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji danych.
 9. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Właściciela Sklepu pełnej wpłaty odpowiadającej wartości przedmiotu zamówienia lub (jeżeli tak ustalono z Klientem) po uiszczeniu należności gotówką w kasie w sklepie stacjonarnym.

 

 

§ 3 Ceny towarów i warunki płatności

 

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich

i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy.

 1. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. Sprzedający ma prawo do zmiany prezentowanego asortymentu, cen Towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany wprowadzone przez Sprzedającego nie dotyczą wcześniej złożonych Zamówień.
 3. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy Towarów zamieszczone na stronie www.drewnofh.net. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe, wymagają każdorazowo weryfikacji ze stroną internetową Sklepu i nie stanowią warunków umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.
 4. Do wartości zamówionych Towarów doliczany jest koszt dostawy (wysyłki) zamówionego Towaru. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Klienta transportu. Klient może zapoznać się z wysokością kosztów dostawy w każdej chwili klikając w link „Koszty dostawy” umieszczony na stronie internetowej Sklepu.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 6. Płatność za zakupione towary następuje przelewem na rachunek bankowy Właściciela Sklepu lub bezpośrednio gotówką w sklepie stacjonarnym (przy wyborze odbioru osobistego towaru). Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Właściciela Sklepu.
 7. Wpłaty za zakupione Towary należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 8. W celu usprawnienia realizacji zamówienia wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z wartością zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia oraz dane Klienta zgodne ze złożonym zamówieniem.

 

§ 4 Warunki dostawy

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 3. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy (F.H. „DREWNO” Sp. z o.o. ul. Rokicińska 142 92-412 Łódź), po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru. O możliwości odebrania zamówionego towaru Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem. W celu odbioru towaru należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię Zamawiającego lub numer zamówienia), a w przypadku odbioru towaru przez inną osobę niż Zamawiający także upoważnienie do odbioru.
 4. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do Klienta. Założeniem Sprzedającego jest jak najszybsze dostarczenie zamówionego Towaru.
 5. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze.
 6. Termin realizacji zamówienia może się różnić w zależności od wybranego przez Klienta towaru, o czym Klient zostanie poinformowany w momencie składania Zamówienia.
 7. W przypadku dostępności towarów w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia jest nie dłuższy niż 7 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty odpowiadającej wartości przedmiotu Zamówienia.
 8. W przypadku zamówień dotyczących dostaw towarów wymagających specjalnych warunków dostawy, ze względu na swoje właściwości takie jak w szczególności gabaryty, wartość lub Towary sprowadzane na zamówienie, termin dostawy będzie ustalany indywidualnie z Klientem, przy czym całkowity termin dostawy nie przekroczy 90 dni.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania - na zasadach ogólnych.
 10. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe uszkodzenie towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.
 11. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności osoby doręczającej przesyłkę sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

 

 

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 7 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i ust. 11 niniejszego paragrafu.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta lub na formularzu, który jest doręczany Konsumentowi wraz z Towarem (wzór tego formularza jest również dostępny na stronie Sklepu). Wypełniony i podpisany formularz należy odesłać drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Termin do odstąpienia od umowy jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 
 5. Do zachowania terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towarów innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary należy odesłać na adres: F.H. „DREWNO” Sp. Z o.o. ul. Rokicińska 142 92-412 Łódź. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Przykłady kosztów bezpośrednich: 1) opłata pocztowa za wysłanie przesyłki na adres Sprzedającego, 2) opłata pobrana przez kuriera za doręczenie przesyłki na adres Sprzedającego 3) koszty przejazdu do siedziby Sprzedającego, gdy Konsument osobiście zwraca Sprzedającemu otrzymany Towar, 4) koszty zwykłego opakowania Towaru na potrzeby jego zwrotu.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Konsument może odesłać Towary wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 14. Prawo odstąpienia od umowy opisane w niniejszym paragrafie nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu ;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 6 Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dostarczonych Towarów na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający całkowicie wyłącza, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wobec Klientów (z wyłączeniem Konsumentów) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dostarczonych Towarów.
 3. W celu złożenia reklamacji Konsument powinien:

- wypełnić formularz reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu, a także został dostarczony do Konsumenta wraz z zamówieniem;

- wypełniony formularz reklamacyjny wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) odesłać na adres: : F.H. „DREWNO” Sp. Z o.o. ul. Rokicińska 142 92-412 Łódź.

 1. Konsument jest zobowiązany zabezpieczyć reklamowany Towar na czas transportu w sposób odpowiadający właściwościom reklamowanego Towaru.
 2. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Towaru wraz z formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument może:
 1. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie;
 2. żądać wymiany Towarów na wolne od wad albo usunięcia wady.
 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedający odeśle reklamowany Towar Konsumentowi wraz z pisemnym uzasadnieniem, w którym wskaże powody nieuwzględnienia reklamacji.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu drewnofh.net w ramach Rejestracji oraz w ramach dokonywania zakupów jest Właściciel Sklepu. Adres e-mail Właściciela Sklepu: info@drewnofh.net
 2. Klient, którego dane osobowe przetwarza administrator danych osobowych, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania
 3. Właściciel Sklepu oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 4. Sklep w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Klientów i oświadcza, że udostępnia informacje o Klientach osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji umów przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 8  Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu oraz treści Sklepu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin z chwili zawarcia umowy.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji w Sklepie.
 3. W przypadku sporu wynikającego z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu  oraz usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu strony będą się starały w pierwszej kolejności załatwić w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy według przepisów ogólnych.
 4. Sklep oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Sklepie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 Nr 128 poz. 1402), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1410) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz.1503).
 5. Niniejszy Regulamin jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.