Wysyłka i zwroty

Warunki dostawy

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 3. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy (F.H. „DREWNO” Sp. z o.o. ul. Rokicińska 142 92-412 Łódź), po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru. O możliwości odebrania zamówionego towaru Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem. W celu odbioru towaru należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię Zamawiającego lub numer zamówienia), a w przypadku odbioru towaru przez inną osobę niż Zamawiający także upoważnienie do odbioru.
 4. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do Klienta. Założeniem Sprzedającego jest jak najszybsze dostarczenie zamówionego Towaru.
 5. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze.
 6. Termin realizacji zamówienia może się różnić w zależności od wybranego przez Klienta towaru, o czym Klient zostanie poinformowany w momencie składania Zamówienia.
 7. W przypadku dostępności towarów w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia jest nie dłuższy niż 7 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty odpowiadającej wartości przedmiotu Zamówienia.
 8. W przypadku zamówień dotyczących dostaw towarów wymagających specjalnych warunków dostawy, ze względu na swoje właściwości takie jak w szczególności gabaryty, wartość lub Towary sprowadzane na zamówienie, termin dostawy będzie ustalany indywidualnie z Klientem, przy czym całkowity termin dostawy nie przekroczy 90 dni.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania - na zasadach ogólnych.
 10. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe uszkodzenie towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.
 11. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności osoby doręczającej przesyłkę sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 7 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i ust. 11 niniejszego paragrafu.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta lub na formularzu, który jest doręczany Konsumentowi wraz z Towarem (wzór tego formularza jest również dostępny na stronie Sklepu). Wypełniony i podpisany formularz należy odesłać drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Termin do odstąpienia od umowy jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 
 5. Do zachowania terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towarów innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary należy odesłać na adres: F.H. „DREWNO” Sp. Z o.o. ul. Rokicińska 142 92-412 Łódź. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Przykłady kosztów bezpośrednich: 1) opłata pocztowa za wysłanie przesyłki na adres Sprzedającego, 2) opłata pobrana przez kuriera za doręczenie przesyłki na adres Sprzedającego 3) koszty przejazdu do siedziby Sprzedającego, gdy Konsument osobiście zwraca Sprzedającemu otrzymany Towar, 4) koszty zwykłego opakowania Towaru na potrzeby jego zwrotu.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Konsument może odesłać Towary wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Prawo odstąpienia od umowy opisane w niniejszym paragrafie nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu ;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dostarczonych Towarów na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający całkowicie wyłącza, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wobec Klientów (z wyłączeniem Konsumentów) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dostarczonych Towarów.
 3. W celu złożenia reklamacji Konsument powinien:
  1. wypełnić formularz reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu, a także został dostarczony do Konsumenta wraz z zamówieniem;
  2. wypełniony formularz reklamacyjny wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) odesłać na adres: : F.H. „DREWNO” Sp. Z o.o. ul. Rokicińska 142 92-412 Łódź.
 4. Konsument jest zobowiązany zabezpieczyć reklamowany Towar na czas transportu w sposób odpowiadający właściwościom reklamowanego Towaru.
 5. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Towaru wraz z formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie;
  2. żądać wymiany Towarów na wolne od wad albo usunięcia wady.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedający odeśle reklamowany Towar Konsumentowi wraz z pisemnym uzasadnieniem, w którym wskaże powody nieuwzględnienia reklamacji.

 

Formularz odstąpienia od umowy